Information

Xiashun Celebrity Bridge Tournament

The invitational Xiashun Celebrity Bridge Tournament, a premiere event of the Hong Kong Inter-City Bridge Championships 2016, will be held at Regal Hongkong Hotel on 26 July 2016. Over 20 celebrities from the private and public sectors will be taking part.

Participants

1 Mr. CAO Changlin 曹長林 先生
2 Mr. John CHAI 蔡新榮 先生
3 Mr. S S CHAN 陳成秀 先生
4 Mr. Simon CHAN 陳逸斌 先生
5 Mr. CHEN Dawei 陳大偉 先生
6 Mr. CHEN Sheng Hong 陳勝洪 先生
7 Mr. Raymond CHOW 鄒文懷 先生
8 Mr. Patrick CHOY 蔡國雄 先生
9 Mr. Ricky CHU 朱敏健 先生
10 Ms. DENG Xu 鄧旭 女士
11 Mr. K L FUNG 馮國鎏 先生
12 Mr. Vincent FUNG 馮浩賢 先生
13 Mr. GUI Sheng Yue 桂生悅 先生
14 Prof. LAM Kin 林建 教授
15 Mr. K W LEE 李群華 先生
16 Mr. LI Congzhi 李聰智 先生
17 Dr. York LIAO 廖約克 博士
18 Ms. LIU Yi Qian 劉逸倩 女士
19 Mr. MA Guowei 馬國偉 先生
20 Ms. Doreen PAO 包陪慧 女士
21 Ms. REN Guangwei 任光偉 女士
22 Mr. Brian SENIOR
23 Mr. SHEN Jiaxiang 沈佳祥 先生
24 Ms. SUN Ming 孫銘 女士
25 Mr. Jerome SZE 施展熊 先生
26 Prof. Paul TAM 譚廣亨 教授
27 Ms. WANG Liping 王禮萍 女士
28 Mr. WONG Sau Ching 王守正 先生
29 Mr. YANG Jianping 楊建平 先生
30 Mr. Francis YUEN 袁天凡 先生
31 Mr. William ZEN 單偉豹 先生
32 Mr. Derek ZEN 單偉彪 先生

Result

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Rank
1 10.00 16.37 4.42 2.29 20.00 18.78 10.00 81.86 2
2 10.00 10.00 16.73 1.46 16.73 3.27 13.71 71.90 6
3 3.63 10.00 11.38 13.71 10.00 16.73 7.99 73.44 4
4 15.58 3.27 8.62 9.29 17.08 7.99 10.71 72.54 5
5 17.71 18.54 6.29 10.71 16.73 15.58 4.85 90.41 1
6 0.00 3.27 10.00 2.92 3.27 15.58 4.85 39.89 8
7 1.22 16.73 3.27 12.01 4.42 4.42 6.29 48.36 7
8 10.00 6.29 12.01 9.29 15.15 15.15 13.71 81.60 3
Team 1 Mr. Francis YUEN
袁天凡 先生
Mr. William ZEN
單偉豹 先生
Mr. Derek ZEN
單偉彪 先生
Ms. LIU Yiqian
劉逸倩 女士
Team 2 Mr. Vincent FUNG
馮浩賢 先生
Mr. Brian SENIOR
Mr. Jerome SZE
施展熊 先生
Mr. S S CHAN
陳成秀 先生
Team 3 Mr. K W LEE
李群華 先生
Mr. W S CHAN
陳榮旋 先生
Mr. John CHAI
蔡新榮 先生
Mr. Ricky CHU
朱敏健 先生
Team 4 Mr. YANG Jianping
楊建平 先生
Ms. REN Guangwei
任光偉 女士
Mr. GUI Sheng Yue
桂生悅 先生
Ms. WANG Liping
王禮萍 女士
Team 5 Mr. Simon CHAN
陳逸斌 先生
Ms. Doreen PAO
包陪慧 女士
Ms. SUN Ming
孫銘 女士
Mr. CHEN Dawei
陳大偉 先生
Team 6 Dr. York LIAO
廖約克 博士
Prof. Paul TAM
譚廣亨 教授
Prof. LAM Kin
林建 教授
Mr. WONG Sau Ching
王守正 先生
Team 7 Mr. CHEN Shenghong
陳勝洪 先生
Mr. SHEN Jiaxiang
沈佳祥 先生
Mr. Patrick CHOY
蔡國雄 先生
Mr. K L FUNG
馮國鎏 先生
Team 8 Mr. CAO Changlin
曹長林 先生
Mr. LI Congzhi
李聰智 先生
Mr. MA Guowei
馬國偉 先生
Ms. DENG Xu
鄧旭 女士